Mechanic Kkt.
9400 Sopron, Felsőbüki N.P. u. 42. 

Telefon: +36 9... megnézem
Mutassa térképen!

Aktuális híreink

Az alábbi linkeken  követhetik a pénztárképekkel  és üzembetartásukkal kapcsolatos előírásokat:

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek

Állami támogatás:


http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/a-kormany-50-ezer-forintos-allami-tamogatast-ad-a-penztargepek-beszerzesehez

 

76570 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám

A nemzetgazdasági miniszter 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelete

a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak

az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 48. Pénztárgépek

cseréjének és átalakításának támogatása alcím és

b) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 8. Pénztárgépek cseréjének

és átalakításának támogatása alcím

[a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzat] felhasználására terjed ki.

2. § A rendelet hatálya

a) a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,

használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő

szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete alapján

online pénztárgép használatra kötelezett adózóra (a továbbiakban: üzemeltető),

b) a pénztárgép értékesítőjére (a továbbiakban: eladó) és

c) az állami adó- és vámhatóságra

terjed ki.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja

szerinti támogatás,

b) csoportmentességi rendeletek: az Atr. 2. § 2a. pontjában felsorolt bizottsági rendeletek,

c) egy és ugyanazon vállalkozás: az Atr. 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,

d) elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység,

e) halászati és akvakultúra-termék: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,

az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

5. cikk a) és b) pontjában meghatározott termékek,

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76571

f ) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység,

amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,

g) mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt

termékek a halászati és akvakultúra-termékek kivételével.

4. § E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek,

b) az 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek és

c) a 717/2014/EU bizottsági rendeletnek

megfelelően nyújtható.

II. FEJEZET

A TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A támogatásra való jogosultság feltételei és a támogatás mértéke

5. § (1) Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtható az üzemeltetőnek

olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik a pénztárgépek műszaki követelményeiről,

a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított műszaki

követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.

(2) A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha

a) a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét

követően kezdte meg,

b) a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásának időpontjában az adózás rendjéről szóló

törvény alapján megbízható adózónak minősül vagy megfelel a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek és

c) a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített

számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett

alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.

(3) A kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben

jogosult a támogatásra, ha

a) rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

b) nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

c) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által

nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot

meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési

halasztást engedélyezett,

d) nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó

adótartozással, és

e) tevékenységét nem szünetelteti.

(4) A Rendelet 44. § (10) bekezdése szerinti mozgóbolt vagy mozgó szolgáltató helyen működő üzemeltető kizárólag

a Mód. rendelet szerinti hordozható pénztárgép üzembe helyezése esetén jogosult a támogatásra.

(5) A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.

6. § (1) A támogatást a Rendelet alapján online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől kötelezett adózó igényelheti.

(2) Támogatás a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után igényelhető.

(3) Támogatás iránti kérelem, illetve az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem

2017. március 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz.

A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

7. § (1) Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhet támogatást.

(2) A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.

76572 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám

8. § (1) A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet a 4. § szerinti előírásokkal összhangban

lehet igényelni, kivéve, ha a kérelmező a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem

gazdasági tevékenység.

(2) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis)

támogatásokkal és egyéb állami támogatásokkal együttesen a 22–24. §-ok szerinti támogatáshalmozási szabályok

alapján meghaladja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott határértékeket, akkor a támogatási

igény ezen határértékek nagyságáig érvényesíthető.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az e rendelet kihirdetésének napján érvényes,

a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(4) Amennyiben a kérelmező a halászati vagy akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával vagy

forgalmazásával, illetve mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével is foglalkozik gazdasági tevékenységként,

és a támogatással érintett pénztárgépet e tevékenységeihez is felhasználja, a pénztárgép utáni támogatásnak

a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére eső részére a 4. § b) pontja, a halászati vagy akvakultúratermékek

előállítására, feldolgozására vagy forgalmazására eső támogatás pedig a 4. § c) pontja szerinti bizottsági

rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Az egyéb gazdasági tevékenységre

eső támogatás a 4. § a) pontja szerinti bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis)

támogatásnak minősül.

(5) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésére és a halászati és akvakultúra-termékek előállítására,

feldolgozására és forgalmazására eső támogatást a kérelmező legutolsó számviteli beszámolója szerinti

árbevételnek e tevékenységekre eső aránya alapján kell meghatározni.

9. § A támogatás kiutalása a külön erre a célra megnyitott lebonyolítási számla terhére történik.

2. A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti kérelem

10. § (1) A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód az állami adó- és vámhatóságtól a Rendelet 44. § (1) bekezdése

szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványon igényelhető. A kérelmet az elektronikus bevallás

benyújtására kötelezettek elektronikusan kötelesek benyújtani.

(2) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben

a részére odaítélt valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalmáról.

(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénybevételére

jogosító egyedi kódot az eladó az állami adó- és vámhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező

felületen keresztül leellenőrizze.

(4) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, ha a támogatást a 4. § b) vagy c) pontja szerinti bizottsági

rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról is, hogy a 4. § b) és c) pontja

szerinti bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad

de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az Atr. 11/A. §-a szerinti

nyilvántartás működtetése céljából hozzájárul

a) nevére, adószámára,

b) az állami (de minimis) támogatás összegére és

c) az állami (de minimis) támogatás kiutalásának időpontjára

vonatkozó adatainak a nyilvántartást vezető szerv részére történő átadásához.

(6) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a támogatásra jogosult üzemeltető következő azonosító adatait: nevét vagy elnevezését, székhelyét,

adószámát, valamint, amennyiben a kérelmező a támogatást mezőgazdasági termékek elsődleges

termeléséhez, illetve halászati és akvakultúra-termékek előállításához, feldolgozásához vagy

forgalmazásához igényli, úgy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti

ügyfél-azonosítót és

b) a pénztárgép üzemeltetési helyére vonatkozó adatokat a Rendelet 44. § (2) bekezdés d)–e) pontja szerint.

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76573

3. Eljárás a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti kérelem alapján

11. § Az állami adó- és vámhatóság a támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását az általa nyilvántartott

adatok alapján ellenőrzi.

12. § Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet a 13. § szerint elutasítja vagy

a) a kérelem elektronikus úton történt benyújtása esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet

benyújtó elektronikus tárhelyére,

b) a kérelem postai úton történő benyújtása esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton

megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot, amely

egyben a pénztárgép üzembe helyezésére szolgáló kód is. Az állami adó- és vámhatóság a támogatás igénybevételére

jogosító egyedi kód megküldésével egyidejűleg közli az üzemeltetőt megillető támogatás összegét is.

13. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet a 10. § (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozatok, valamint az 5. § szerinti

feltételek bármelyikének való megfelelés hiánya esetén elutasítja.

(2) A 10. § (5) bekezdése szerint nyilatkozó üzemeltető kérelmét az állami adó- és vámhatóság abban az esetben is

elutasítja a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban folytatott tevékenységére

és a halászati és akvakultúra-ágazatban folytatott tevékenységéből származó tevékenységére eső támogatásrész

vonatkozásában, ha az Atr. 11/A. §-a szerinti nyilvántartást vezető szerv állami adó- és vámhatóság részére adott

tájékoztatása alapján a 4. § b) vagy c) pontja szerinti bizottsági rendelet mellékletében meghatározott, de minimis

támogatásra rendelkezésre álló tagállami keret kimerült.

(3) A kérelem elutasítása esetén – legkésőbb az elutasításról szóló döntés megküldésével egyidejűleg – az állami adóés

vámhatóság kizárólag a Rendelet 44. §-a szerinti üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére.

(4) Amennyiben az üzemeltető az elutasító döntéssel szemben jogorvoslattal él és a jogorvoslati eljárás eredményeként

megállapítást nyer, hogy az üzemeltető a támogatás igénylésére jogosult, úgy a támogatás összegét az állami

adó- és vámhatóság közvetlenül az üzemeltető részére folyósítja. A támogatás esedékessége ebben az esetben

a határozat jogerőre emelkedésének a napja.

4. Támogatás igénybevétele a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal üzembe helyezett

pénztárgépek esetén

14. § (1) Az üzemeltető a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor adja át az eladónak.

(2) Az eladó a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adó- és vámhatóság internetes

honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető

részére a pénztárgépet értékesíti.

15. § Az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő

eladási árból az állami adó- és vámhatóság által a 12. § szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e rendelet

szerinti beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel vagy

más módon rendezendő.

16. § (1) Az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó,

támogatással nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének

meghatározásakor figyelembe venni, a támogatás összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és

bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés eladóra engedményezett követelésnek

minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből

származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani.

(2) Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított

támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról

szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.

17. § Az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát

az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. Az eladónak a támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti

eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül

76574 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám

sor, azaz az eladónak az üzemeltető által az eladóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét

a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell

beszámítani.

18. § (1) Az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó a 14. § szerint értékesített

pénztárgépek után igényelheti az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatványon az eladó és az üzemeltető adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma)

túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt

támogatás összegét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatványon igényelt támogatást az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől

számított 21 napon belül kiutalja vagy a kérelem elutasításáról határozatot hoz. Az állami adó- és vámhatóság

a kérelem elbírálása során vizsgálja az 5. § (1) és (4) bekezdés és a 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti feltételek

fennállását. Az eljárás során az állami adó- és vámhatóság a kérelmezőt a számla eredeti példányának bemutatására

felhívhatja.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy

az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően

került sor.

5. Támogatás igénybevétele a támogatás igénybevételére nem jogosító egyedi kóddal üzembe

helyezett pénztárgépek esetén

19. § (1) Ha a pénztárgép üzembe helyezésére nem támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal került sor,

a támogatást az üzemeltető az üzembe helyezett pénztárgép után, az állami adó- és vámhatósághoz erre a célra

rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására csak a 26. §-ban meghatározott határidőt megelőzően benyújtott

kérelem alapján kiadott üzembe helyezési kóddal üzembe helyezett pénztárgép esetén van lehetőség.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság annak beérkezésétől számított 21 napon belül

határozattal bírálja el, melynek során vizsgálja a támogatás igénybevételének 5–8. §-ban meghatározott feltételei

fennálltát. Az eljárás során az állami adó- és vámhatóság a kérelmezőt a számla eredeti példányának bemutatására

felhívhatja.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy

az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően

került sor.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a támogatás összegét a (3) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedésétől

számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.

6. A támogatás igénylésekor elkövetett hiba orvoslása

20. § (1) Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kóddal rendelkező üzemeltető a pénztárgép üzembe

helyezésekor nem a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot adta át az eladó részére vagy az eladó

nem a támogatásra jogosító egyedi kódot használta fel a pénztárgép üzembe helyezésekor, úgy az állami adó- és

vámhatóság a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kérelemre utalja ki a támogatás összegét.

(2) Amennyiben az üzemeltető részére az eladó az (1) bekezdésben meghatározott okból a pénztárgépet támogatással

nem csökkentett, teljes vételáron értékesítette, úgy az üzemeltető a támogatás összegének kiutalását az állami adóés

vámhatósághoz benyújtott kérelemmel, a támogatás igénybevételére jogosító, fel nem használt egyedi kódról

kiadott igazolás, a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolás, valamint az értékesítésről kibocsátott

számla másolatának csatolása mellett igényelheti.

(3) Amennyiben az üzemeltető részére az eladó az (1) bekezdésben meghatározottak ellenére a pénztárgépet

támogatással csökkentett vételáron értékesítette, úgy a támogatás összegének kiutalását az eladó az állami adó- és

vámhatósághoz benyújtott kérelemmel igényelheti, a támogatás igénybevételére jogosító, fel nem használt egyedi

kódról kiadott igazolás, a felhasznált üzembe helyezési kódról kiadott igazolás, valamint az értékesítésről kibocsátott

számla másolatának csatolása mellett.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelmet az állami adó- és vámhatóság annak beérkezésétől számított 21 napon

belül határozattal bírálja el. Az állami adó- és vámhatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja a támogatásra való

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76575

jogosultság feltételeinek fennállását. Az eljárás során az állami adó- és vámhatóság a kérelmezőt a számla eredeti

példányának bemutatására felhívhatja.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy

az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 6. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően

került sor.

(6) Az állami adó- és vámhatóság a támogatás összegét a (4) bekezdés szerinti határozat jogerőre emelkedésétől

számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.

7. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése

21. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a támogatás igénybevételének jogszerűségét az üzemeltetőnél, valamint az eladónál

az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja.

(2) Amennyiben az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a támogatásra nem jogosult, és

a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét

és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja meg.

(3) Amennyiben az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy a támogatás kiutalását kérő eladó az adott

igazoláshoz kapcsolódóan pénztárgép értékesítést ténylegesen nem végzett vagy az általa értékesített pénztárgép

nem felel meg a Rendeletben foglalt követelményeknek, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak

jogkövetkezményeit a támogatás kiutalását kérő eladó terhére állapítja meg.

(4) Az üzemeltetőnek és az eladónak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell

őriznie és az állami adó- és vámhatóság ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű

(de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül

információt kell szolgáltatni.

(5) Az állami adó- és vámhatóság írásban tájékoztatja az üzemeltetőt a támogatás bruttó támogatási egyenértékben

kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.

8. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

22. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt

csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak

megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi

év (a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó

támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű

(de minimis) támogatásokkal az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú

intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi

rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási

intenzitást vagy összeget.

9. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

23. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon

odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak

megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó

támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági

rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében

a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig

halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal,

76576 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám

feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU

bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra

ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel

az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített

felsőhatárig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban

nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági

termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű

(de minimis) támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú

intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi

rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási

intenzitást vagy összeget.

10. A 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

24. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya

alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás bruttó támogatástartalma nem

haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet

3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó

támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy

több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra

tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet

3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel

nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúraágazati

tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű

(de minimis) támogatásban.

(4) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó

ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel

a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített

felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban

nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúraágazati

tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű

(de minimis) támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú

intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi

rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási

intenzitást vagy összeget.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

26. § A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód iránti kérelem legkorábban e rendelet hatálybalépését követő

8. napon nyújtható be.

27. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való

alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 176. szám 76577

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági

rendelet és

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági

rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter